ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN PETROKEMIJE d.d.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske na 27. sjednici od 26.11.2009. godine, Klasa: 215-01/09-02/02, Ur.broj: 5030105-09-01, donesen je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. - 2012. godine (u daljnjem tekstu: Program), kojim je obuhvaćena i Petrokemija d.d. Ovaj se Program oslanja na dva ključna antikorupcijska dokumenta Vlade RH i to:

  • Strategiju suzbijanja korupcije, koju je donio Hrvatski sabor 19.6.2008. godine (NN 75/08), kojom su definirana načela, ciljevi i područja antikorupcijskog djelovanja za duže vremensko razdoblje.
  • Akcijski plan sadrži konkretne mjere i rokove ispunjenja, definira nadležnost institucija za njihovo provođenje i potrebna financijska sredstva.

Temeljem navedenog Programa, Uprava Petrokemije d.d. je 21.1.2010. na Sjednici Br. 3/2010 usvojila Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa (isti je usvojio Nadzorni odbor 29.1.2010.g.) u Petrokemiji d.d. od 2010.-2012.g. (u daljnjem tekstu AKP-Antikorupcijski akcijski plan) te ga dostavila Ministarstvu gospodarstva,rada i poduzetništva u obvezujućem roku.

Usvojeni Antikorupcijski akcijski plan (AKP) uz obvezatnu provedbu mjera iz točke II navedenog Programa (18 mjera) sustavnog otklanjanja uzroka korupcije sadrži: utvrđene aktivnosti, ciljane skupine, rokove izvršenja i nadležnosti, odgovorne osobe za njihovu provedbu s ciljem, između ostalog, jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu kako unutar Petrokemije d.d., tako i prema korisnicima naših usluga, partnerima, suradnicima te internoj i eksternoj javnosti.

Ciljevi Antikorupcijskog akcijskog plana Petrokemije d.d. su:

  • Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
  • Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
  • Cilj 3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

U cilju uspješne provedbe mjera i ciljeva iz Antikorupcijskog akcijskog plana, Uprava Petrokemije d.d. je 9.8.2011. godine, na svojoj Sjednici br.47/2011  imenovala je radnu skupinu (TIM) za koordinaciju i praćenje provedbe mjera i ciljeva iz Antikorupcijskog akcijskog plana, a na Sjednici 54/2011 održanoj 13.9.2011.g. donesen je Kodeks poslovnog ponasanja.

Mini akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera u 2013-2014 godini