Službenik za informiranje

Kontakt:
E-mail: sluzbenikzainformiranje@petrokemija.hr
Tel: 044 / 647-219 
Adresa: 
Petrokemija d.d. 
n/r Službenik za informiranje 
Aleja Vukovar 4 
44320 Kutina


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Petrokemija d.d.  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13).


Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Petrokemiji d.d.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama kojeg možete poslati:

a) na adresu:  Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina
b) na broj faksa: 044/ 680-882
c) na adresu elektroničke pošte: sluzbenikzainformiranje@petrokemija.hr
d) osobni usmeni zahtjevi primaju se ponedjeljkom od 8,00 do 9,00 sati kod Službenika za informiranje, na adresi Aleja Vukovar 4, Kutina.


Službenik za informiranje: Tomislav Pelin, dipl. pol.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Petrokemija d.d.  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 12/14 od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu