Upravljanje kvalitetom i okolišem

uko@petrokemija.hr

Kontakt osobe:

Ivanka Baglama, dipl.ing.
e-mail: ivanka.baglama@petrokemija.hr
Tel: 044/647-237 , 044/647-238
Fax: 044/647-362
Lidija Ćosić, dipl. ing.
e-mail: lidija.cosic@petrokemija.hr
Tel: 044/647-217, 044/647-169

Upravljanje kvalitetom i okolišem objedinjuje stručne poslove:

 • kontrole kvalitete ulaznih, procesnih i izlaznih medija i proizvoda,
 • razvojem, unaprjeđenjem, održavanjem i provedbom sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja okolišem, sustavom upravljanja laboratorijima,sustava upravljanja proizvodom, sustav upravljanja sigurnošću
 • zaštitom okoliša
 • upravljanjem kemikalijama 

KONTROLA KVALITETE

Ispitni laboratoriji akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Područje akreditacije: Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva, tehničkih kemikalija, prirodnog plina, loživog ulja, tla, voda, eluata otpada, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora.

 Potvrda o akreditaciji br. 1199


Laboratorij za procesnu kontrolu i kvalitetu gotovih proizvoda

 • kontrolira kemijske i fizikalne karakteristike  u proizvodnji i otpremi za: UREU, KAN, AN, UAN, amonijačnu vodu, NPK, NP, NK, PK, AS, ASN, tekuća mineralna gnojiva, tekući amonijak, dušičnu i sumpornu kiselinu te glinarske proizvode i dodatke stočnoj hrani
 • provodi određivanje kemijskih i fizikalnih karakteristika gnojiva i sirovina vezane za poboljšanje kvalitete kod razvoja novih formulacija
 • provodi usluge za vanjske naručitelje
Posjedujemo slijedeće ovlaštenje izdano od nadležne institucije :

 • - Ministarstva poljoprivrede za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva i poboljšivača tla.

Kontakt: biljana.vitas-zecevic@petrokemija.hr
             hana.stepic@petrokemija.hr


Laboratorij za ulaznu kontrolu

 • kontrolira kvalitetu isporučenih sirovina, katalizatore na bazi plemenitih metala (Pd, Pt, Rh),  maziva ulja i naftne proizvode
 • ispituje i prati kvalitetu među proizvoda i procesnih plinova
 • provodi uzorkovanje otpada i analizu otpada
Kontakt: ksenija.babic@petrokemija.hr


Laboratorij za zaštitu okoliša

 • ispituje i prati kvalitetu otpadnih plinova, voda, eluata otpada i tehničkih kemikalija
 • ispituje i prati kvalitetu zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • prati utjecaja odlagališta fosfogipsa na okoliš
 • provodi kemijsku i bakteriološku analizu pitke vode
 • provodi kemijska ispitivanja atmosfere radnih prostora
 • određuje sadržaja niskih koncentracija metala u raznim medijima
 • provodi analize tla i biljnog materijala sa svrhom poboljšanja primjene gnojiva
 • provodi analize tla za vanjske naručitelje
 • izvodi mjerenja za vanjske naručitelje iz područja kvalitete zraka i otpadnih plinova, otpadnih voda

Posjedujemo slijedeća ovlaštenja izdana od nadležnih institucija:

 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • Ministarstva poljoprivrede za uzimanje uzoraka i  ispitivanje kakvoće površinskih, podzemnih i otpadnih voda.
Kontakt: irena.puskaric@petrokemija.hr
             gordana.dolezal@petrokemija.hr
Kontakt za analize tla: ana.horak_smrcek@petrokemija.hr


UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA i SUSTAVIMA

 • kontinuirano praćenje sastavnica okoliša (zrak, voda, tlo, otpad)
 • provedba aktivnosti na usklađivanju sa zakonskim zahtjevima u području okoliša
 • izvješćivanje nadležnih tijela po svim sastavnicama okoliša sukladno propisima 
 • provedba stručnih poslova zaštite okoliša temeljem statusa Nositelja ovlaštenja izdanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 • uspostavljanje,održavanje i unapređenje Sustava upravljanja kvalitetom, Sustava upravljanja okolišem i Sustava upravljanja energijom
 • uspostavljanje, održavanje i unapređenje Sustava upravljanja sigurnošću i Sustava upravljanja proizvodom sukladno Standardu upravljanja proizvodom za gnojiva organizacije FERTILIZERS EUROPE

Kontakt: ivana.vidalin@petrokemija.hr


UPRAVLJANJE KEMIKALIJAMA

 • provođenje poslova upravljanja kemikalijama sukladno propisima EU i RH
 • praćenje tvari (od dobavljača preko proizvodnje do prodaje na tržištu) prema propisima Reach uredbe
 • izrada sigurnosno- tehničkih listova za kemikalije i proizvode
 • izrada signatura za proizvode Petrokemije

Kontakt: zvonimir.bakaric@petrokemija.hr